January 2008 Archives

Tam điểm tại Việt Nam

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Mùa Hạ 2007 - Số 24
Été 2007 N° 24

Phạm Hữu Trác

Người Pháp đã dùng văn hóa khai hóa dân “bản xứ”, hầu lôi kéo một số trí thức ngả theo văn minh Âu Tây, trong đó hoạt động của hội Tam Điểm Pháp góp phần đáng kể.

Bài viết dưới đây thử tìm lại hoạt động của Tam Điểm Pháp trên cõi Đông Duơng và sự tham dự của những người Việt Nam trong nửa đầu của thế kỷ 20.


About this Archive

This page is an archive of entries from January 2008 listed from newest to oldest.

October 2007 is the previous archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet