Đảng là gì?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Đảng là gì?

(Mượn ý nhà văn Dương Thu Hương)

Đất nước tôi ai người không biết Đảng?
Nhưng hỏi Đảng là gì thì lãng đãng lơ mơ
Đảng viên quèn thì bảo cái bệ thờ
Thờ Mác, thờ Lê, thờ Mao, thờ Hồ chủ tịch
Tổng Bí thư có thằng rất lố bịch
Chẳng ngại ngùng xưng Đảng chính là tao
Đám dân đen định nghiã loạn cào cào
Quân bán nước, đồ lưu manh đểu giả
Lũ giết người, bọn đê tiện tham ô
Ba triệu đảng viên là một lũ côn đồ
Trung ương Đảng ba trăm thằng đầu nậu
Bộ Chính trị mười ba thằng bả đậu
Óc lợn lòi xưng trí tuệ đỉnh cao

SD 04-4-08

 

Há miệng mắc quai

Há miệng thì lại mắc quai
Ngậm miệng thì hóa tay sai thằng Tầu
Dùng dằng gà mắc lưỡi câu
Nhả ra không đặng ngậm lâu khó lòng
Anh em coi bộ không xong
Chú Tô...trốn mất còn mong nỗi gì!
Vò đầu trách Bác..ngu si
Đẻ ra cái đảng cu li cho Tàu

01-28-08

 

Categories

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Đảng là gì?.

TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/498

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by caubay published on April 15, 2008 9:51 PM.

Gởi ông Bùi chí Vinh was the previous entry in this blog.

Thơ gởi II is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet